นโยบายความเป็นส่วนตัว

...

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัวข้อมูลบุคคล (Privacy of Personal Information)

ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัวข้อมูลบุคคล (Privacy of Personal Information) ของ www.chaiyoreadyweb.comตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 “PDPA” ( Personal Data Protection Act ) www.chaiyoreadyweb.com เป็นเว็บไซต์สำหรับให้บริการข้อมูลและการสั่งซื้อสินค้าและบริการออนไลน์แก่บุคคลทั่วไปและผู้ประกอบการนิติบุคคล ซึ่ง บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด ผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้เป็นผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งและจดทะเบียนโดเมนเนม รวมถึงบริการเว็บไซต์สำเร็จรูป ออกแบบเว็บไซต์ พัฒนาเว็บไซต์และบริการทำการตลาดออนไลน์ มีความตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวและเคารพถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการทุกท่านมาโดยตลอด

ท่านสามารถใช้บริการเว็บไซต์ www.chaiyoreadyweb.com เพื่อเยี่ยมชมข้อมูลและค้นหาสินค้าหรือบริการต่างๆ ของบริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด ได้โดยที่ไม่ต้องเปิดเผยตัวตนหรือให้ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับตัวท่านแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้บริการหรือเข้าถึงข้อมูลบางประการ เช่น การสั่งซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ เป็นต้น ท่านจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุเอาไว้ในเว็บไซต์ www.chaiyoreadyweb.com และนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยท่านอาจมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ชื่อของท่าน หมายเลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ หรือที่อยู่ เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้บริการหรือเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเหมาะสมต่อไป

อนึ่ง การที่ท่านใช้บริการเว็บไซต์ www.chaiyoreadyweb.com นี้ ถือว่าท่านได้ตกลงที่จะยอมรับและผูกพัน กับเงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุเอาไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ทุกประการแล้ว หากท่านไม่ประสงค์ที่ จะผูกพันหรือปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านสามารถทำได้โดยเพียงไม่ใช้บริการต่อไปและออกจาก เว็บไซต์ www.chaiyoreadyweb.com

ข้อมูลที่เป็นสิทธิหรือทรัพย์สินของบริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ www.chaiyoreadyweb.com จัดทำขึ้นโดย บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลทั้งหมด อันรวมถึงข้อความและรูปภาพที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ www.chaiyoreadyweb.comได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง ห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยวิธีการใดๆ โดยมิได้รับการยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษร จาก บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด ก่อน ภาพประกอบ ภาพถ่าย ภาพวาดจากคอมพิวเตอร์ และข้อมูลอื่นใดที่ปรากฏอยู่บน www.chaiyoreadyweb.com ถือเป็นทรัพย์สินของ บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด หรือเป็นสิทธิของบริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด ที่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้ว การนำรูปภาพ (ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาดจากคอมพิวเตอร์ ฯลฯ) จากเว็บไซต์ www.chaiyoreadyweb.com ไปใช้ ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด

การจัดเก็บข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่ทาง www.chaiyoreadyweb.com ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล จะรวบรวมใช้ ตามขอบเขตของการบริการโดยเรานั้นได้รวบรวมจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่จำเป็นและเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์เป็นประโยชน์ภายใต้กฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้ ข้อมูลที่ทาง www.chaiyoreadyweb.com จะจัดเก็บอาจรวมถึงข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลที่ท่านให้กับ www.chaiyoreadyweb.com เพื่อลงทะเบียน หรือสมัครสมาชิก หรือเพื่อรับบริการ รวมถึงการแจ้งเตือนอีเมล และ/หรือ จดหมายข่าว
  1. ชื่อ-นามสกุล (Name – Surname)
  2. ชื่อบริษัทนิติบุคคล (ในกรณีที่ลูกค้าสมัครในนามนิติบุคล)
  3. เลขบัตรประจำตัวประชาชน (ในกรณีต้องการจดโดเมนเนมภายใต้นามสกุลดอจ .th )
  4. หมายเลขโทรศัพท์ (Phone number)
  5. อีเมล์ (Email address)
  6. ที่อยู่ทางไปรษณีย์
  7. บัญชีโซเชียลมีเดีย
  8. ข้อมูลทางธุรกรรม
  9. ข้อมูลการออกใบกำกับภาษี
  10. รายละเอียดการสั่งซื้อและชำระเงิน
  11. รหัสผ่าน (Password) / ยืนยันรหัสผ่าน (Confirm Password)
  12. หมวดหมู่เว็บไซต์ (Website Category)
  13. ชื่อโดเมน (Domain Name) / ชื่อเว็บไซต์ (Website Name)
 2. ข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน การเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยทางเว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์ ของ www.chaiyoreadyweb.com จะจดจำและบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ของท่านโดยอัตโนมัติ เช่น
  1. ที่อยู่ ไอพี แอดเดรส (IP Address) ของคอมพิวเตอร์ของท่าน
  2. ชนิดของเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ของท่าน
  3. ระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ สินค้า บริการ หรือข้อมูลที่ท่านค้นหา วันที่และเวลาเข้าชม ข้อมูลทางสถิติอื่นๆ
  4. หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนที่ท่านจะเข้าสู่เว็บไซต์ www.chaiyoreadyweb.com
  5. หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมในเว็บไซต์ www.chaiyoreadyweb.com
  6. จำนวนหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม
  7. คุกกี้ (Cookie)
 3. ข้อมูลการติดต่อ ทั้งการซื้อสินค้าและบริการ การสอบถามปัญหาการใช้งาน การให้ความคิดเห็น หรือการให้คำแนะนำติชม www.chaiyoreadyweb.com จะเก็บรักษาข้อมูลของท่านตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือตามระยะเวลาที่จำเป็นและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลหรือการให้บริการแก่ท่าน

วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล การใช้งานข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลของท่าน

www.chaiyoreadyweb.com มีสิทธิที่จะใช้ เปิดเผย หรือส่งต่อข้อมูลส่วนตัวที่ท่านได้ให้ไว้ ให้แก่ บุคคลที่สามได้ แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ท่านและเพื่อการบริหารจัดการเว็บไซต์ www.chaiyoreadyweb.com ได้เท่านั้น ซึ่งหมายความรวมถึง

 1. เพื่อช่วยในการยืนยันตัวตนสถานะในการลงทะเบียนสมัครใช้บริการครั้งแรกของท่าน (Register)
 2. เพื่อใช้ในการลงชื่อเข้าใช้งานในระบบสมาชิกในครั้งถัดไปของท่าน (Login)
 3. เพื่อเปิดการใช้งานบริการใช้เว็บไซต์
 4. เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งซื้อสินค้าหรือบริการของท่านผ่านทางเว็บไซต์ www.chaiyoreadyweb.com รวมถึงการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ
 5. เพื่อใช้ในการจัดส่งข้อมูลการเข้าใช้งานระบบโฮสติ้ง โดเมนเนม เว็บไซต์สำเร็จรูป
 6. เพื่อใช้ในการให้บริการลูกค้า การติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าและบริการกับท่าน
 7. เพื่อใช้ในการตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าและบริการ
 8. เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการสั่งซื้อสินค้าและบริการและรายงานภาษีการขาย
 9. เพื่อใช้ในการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าบริการ รวมถึงสิทธิพิเศษ ของรางวัล และโปรโมชั่นต่าง ๆ จากทาง www.chaiyoreadyweb.com ซึ่งทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และโปรโมชั่นของทาง www.chaiyoreadyweb.com ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
 10. เพื่อนำมาใช้พัฒนาและปรับปรุงด้านการตลาด สินค้าและการให้บริการของ www.chaiyoreadyweb.com ให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าผู้ใช้บริการอย่างสูงสุด
 11. เพื่อนำมาเป็นประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจ และวิเคราะห์ข้อมูลด้านการขายให้ตรงกับความต้องการ รวมถึงความชื่นชอบของลูกค้าผู้ใช้งาน
 12. เพื่อใช้สำหรับการประมวลผลข้อมูลภายในองค์การและการทำวิจัยอื่นๆ
 13. เพื่อเปิดเผยข้อมูลตามความต้องการทางกระบวนการด้านกฎหมายหรือตามคำสั่งของศาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
 14. เพื่อเปิดเผยข้อมูลเพื่อปกป้องสิทธิตามกฎหมายทั้งของบริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด และบุคคลที่สาม

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทาง www.chaiyoreadyweb.com มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าเมื่อ

 1. เมื่อท่านมีการสมัครใช้งาน สั่งซื้อสินค้าและบริการ ทั้งรูปแบบทดลองใช้งาน และเสียค่าบริการ
 2. เมื่อมีการยื่นขอจดทะเบียนโดเมนเนม ในทุกนามสกุล ไม่ว่าจะเป็น .com/.net/.co.th และอื่นๆ
 3. เมื่อมีการกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มสนใจบริการ รวมถึงแจ้งปัญหาการใช้งาน และอื่นๆ ผ่านเว็บไซต์ www.chaiyoreadyweb.com

โปรแกรมคุกกี้ (Cookies)

โปรแกรมคุกกี้ (Cookies) จะถูกส่งไปในเว็บบราวเซอร์ของท่านหรือบนอุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์หรือเรียกดูข้อความ โดยโปรแกรมนี้จะช่วยทำให้สามารถติดต่อและจดจำบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่านได้ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานของท่าน ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการใช้โปรแกรมคุกกี้ ท่านสามารถตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านเพื่อปฏิเสธโปรแกรมดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตามการปฏิเสธไม่ใช้โปรแกรมคุกกี้นี้อาจส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถใช้งานในเว็บไซต์ www.chaiyoreadyweb.com ได้อย่างครบถ้วนหรือสมบูรณ์ได้

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์ www.chaiyoreadyweb.com อาจมีการรวบรวมลิงค์หรือการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่เป็นของบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกในการเข้าชมเว็บไซต์ต่างๆ เหล่านี้เท่านั้น ซึ่งเว็บไซต์เหล่านี้อาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยที่ www.chaiyoreadyweb.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวหรือในการจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านี้แต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้ www.chaiyoreadyweb.com ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบและทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านี้อย่างระมัดระวังก่อนที่ท่านจะใช้บริการต่อไป

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลาตามที่เห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด จะแจ้งการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงดังกล่าวเอาไว้ในเว็บไซต์ www.chaiyoreadyweb.com ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

การจัดเก็บ และรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคลสามารถเข้าถึง และดำเนินการโดย www.chaiyoreadyweb.com หรือผู้ให้บริการที่ได้รับสิทธิ์อนุญาตเท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้จะถูกเก็บรักษาไว้โดยองค์กรของ www.chaiyoreadyweb.com ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ข้างต้น หรือตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ข้อกำหนดทางด้านบัญชีและ / หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ เราจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเห็นแล้วว่าการเก็บข้อมูลนั้น ไม่มีความจำเป็นตามจุดประสงค์ที่ได้ระบุไว้

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน

บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด ขอรับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด หากท่านมีเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านถูกละเมิด หรือมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 02-187-0187

การเปิดเผยข้อมูลบุคคล ต่อบุคคลภายนอก

เราขอรับรองว่า จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคล ที่เราได้เก็บรวบรวมเอาไว้ ไปเผยแพร่หรือทำการขายข้อมูล ให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 1. ได้รับการอนุญาตยินยอมจากท่าน
 2. สำหรับเหตุผลทางกฎหมาย จะมีการขอข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมาย

การขอแก้ไข ระงับ หรือการยกเลิกการให้ข้อมูลบุคคล

หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาแจ้งให้ทาง www.chaiyoreadyweb.com ทราบ เพื่อทำการแก้ไขอัพเดทเป็นข้อมูลปัจจุบันและถูกต้อง และเมื่อทาง www.chaiyoreadyweb.com ดำเนินการอัพเดทข้อมูลแล้ว ทาง www.chaiyoreadyweb.com จะดำเนินการการจัดเก็บ และรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อกำหนด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย และผลประโยชน์ของลูกค้าผู้ให้ข้อมูลเป็นหลัก ท่านสามารถเพิกถอนการยินยอมในการให้รวบรวม การนำไปใช้ และการเปิดเผยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ โดยการติดต่อทาง www.chaiyoreadyweb.com ผ่านทางโทรศัพท์หรือส่งอีเมล์ถึงฝ่ายบริการลูกค้าของทาง www.chaiyoreadyweb.com ตามวิธีการติดต่อเรา

วิธีการติดต่อเรา

หากมีคำถาม ข้อเสนอแนะ หรือ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ ต้องการใช้สิทธิ์ของคุณ โปรดติดต่อ

บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด ที่อยู่ 3312/33-34 ซอยลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

หมายเลขโทรศัพท์ 02-187-0187

สายด่วน : 086-700-4000

ฝ่ายบริการลูกค้า : support@chaiyohosting.com

ฝ่ายขาย : sales@chaiyohosting.com

ฝ่ายบัญชี : billing@chaiyohosting.com

ข้าพเจ้ายืนยันว่าได้อ่านและทำความเข้าใจรวมถึงตกลงให้ความยินยอมแก่ บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด (บริษัทฯ) เพื่อให้บริษัทฯสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ของข้าพเจ้าตามที่ได้ให้ไว้ข้างต้น ตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯได้ นอกจากนี้ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทฯเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย หรือดำเนินการประมวลผลใดๆ ในข้อมูลของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และการส่งเสริมการขายต่างๆ ให้ข้าพเจ้าผ่านทางช่องทางติดต่อสื่อสารใดๆ ทั้งหมด ทั้งนี้ข้าพเจ้าเข้าใจว่าการที่ข้าพเจ้าเลือกที่จะไม่ให้ความยินยอมต่อบริษัทฯ อาจส่งผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ การรับบริการและการรับข้อมูลส่งเสริมการขายต่างๆจากบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าข้าพเจ้าสามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการให้ความยินยอมได้โดยการติดต่อบริษัทฯผ่านทางโทรศัพท์หรือส่งอีเมล์ถึงฝ่ายบริการลูกค้าของทาง www.chaiyoreadyweb.com ทั้งนี้บริษัทฯจะใช้ข้อมูลของข้าพเจ้าด้วยความเคารพในสิทธิของข้าพเจ้า นอกจาก นี้ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้าสามารถเข้าชมเว็บไซต์ www.chaiyoreadyweb.com หรือ เว็บไซต์อื่นของบริษัทฯเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯได้ ข้าพเจ้าตระหนักดีถึงสิทธิของข้าพเจ้าในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล และการเปิดเผย การส่งหรือโอนข้อมูลของข้าพเจ้าไปยังบุคคลใดๆ โดยบริษัทฯ