ข้อตกลงและเงื่อนไข

...

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมปฏิบัติตาม นโยบาย และ ข้อตกลง ในการให้บริการของ chaiyoreadyweb.com ซึ่งบริหารงานโดย บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด

ผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมปฏิบัติตาม กฏระเบียบ ที่ออกโดย chaiyoreadyweb.com ซึ่งมีดังนี้

 1. มีอายุ 15 ปีขึ้น ต้องมีความรับผิดชอบที่ดีต่อ สังคม อินเทอรเน็ต ห้ามไม่ให้สร้างความเสียหาย เดือดร้อนแก่ผู้อื่น ในรูปแบบที่สร้างความรำคาญให้แก่ผู้อื่น ซึ่งข้อมูล และ เนื้อหาที่จะนำมาลงในเว็บไซต์นั้น จะต้องไม่เป็นเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย ที่เป็นการโจมตี สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำลายความมั่นคง ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสนา การโจมตี และสร้างความวุ่นวาย เสื่อมเสีย ให้กับผู้อื่น
 2. หลังจากชำระเงินแล้วรบกวนแฟกซ์หลักฐานการชำระเงินมาที่ 02-187-0188 หรือ สแกนแนบอีเมล์มาที่ billing@chaiyoreadyweb.com พร้อมระบุหมายเลข การสั่งซื้อ ชื่อโดเมน (ชื่อเว็บไซต์) และ เบอร์โทร ติดต่อกลับ หลังจากที่ บริษัทฯ ได้รับหลักฐานการชำระเงินที่ชัดเจนครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะเปิดการบริการ ให้ทันที ภายใน 24 ชั่วโมง โดยจะส่งรหัสการใช้งาน ไปยังอีเมล์ที่ท่านได้ทำการสั่งซื้อมา หากเป็นเช็ค ต้องรอยอดเคลียลิ่งก่อน หากเป็น Internet Banking ต้องรอเช็คยอดกับทางธนาคารก่อน ถึงจะเปิดการบริการให้ได้
 3. หากเป็นบริษัทฯ สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3% และต้องแฟกซ์ใบหัก ณ ที่จ่ายมาที่ เบอร์แฟกซ์ 02-187-0188 หลังจาก บริษัทฯ ได้ใบหัก ณ ที่จายตัวจริงแล้ว บริษัทจึงจะออกใบเสร็จได้ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 303-149-3698
 4. หากจดโดเมนเนมแล้วไม่สามารถเปลี่ยนชื่อโดเมนเนมได้ หากต้องการเปลี่ยนชื่อโดเมนเนมต้องชำระเงินค่าโดเมนเนมมาใหม่ และยืนยันการลบข้อมูลเก่า จากอีเมล์ที่สั่งซื้อมา โดย chaiyoreadyweb.com จะ reset ให้ใหม่ 1 ครั้ง (ไม่นับครั้งแรกที่เปิดการให้บริการ) หากมีครั้งที่ 2 ผู้ใช้บริการต้องจ่ายค่า reset ให้ใหม่ ก่อนเปิดการใช้บริการ
 5. ไม่สามารถคืนค่าบริการให้ได้
 6. chaiyoreadyweb.com จะติดต่อผู้ใช้บริการผ่านทางอีเมล์ที่ผู้ใช้บริการได้สั่งซื้อบนหน้าเว็บ หากต้องการเปลี่ยนผู้ดูแล หรือ อีเมล์ที่ใช้ในการติดต่อ ให้ใช้ อีเมล์ที่สั่งซื้อแจ้งเข้ามา หากไม่สามารถใช้อีเมล์เดิม แจ้งได้ บริษัทฯ อาจจะขอเอกสารเพิ่มเติม
 7. บริการ เว็บสำเร็จรูป นี้ ไม่ใช่ บริการ เว็บโฮสติ้ง ผู้ใช้บริการไม่สามารถอัพโหลดไฟล์ได้ หากผู้ใช้บริการต้องการอัพโหลดไฟล์ ให้ดูที่บริการ Chaiyohosting.com
 8. ทาง chaiyoreadyweb.com ไม่เปิดให้บริการกับเว็บไซต์ในลักษณะต่อไปนี้

  * เว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย ที่เป็นการโจมตี สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำลายความมั่นคง ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสนา การโจมตี และสร้างความวุ่นวาย เสื่อมเสีย ให้กับผู้อื่น

  * เว็บไซต์ลามก อนาจาร หรือมีแนวโน้มไปในทางลามก

  * เว็บไซต์ที่สร้างความเสียหาย เดือดร้อน แก่ผู้อื่น เช่น การส่งอีเมล์โฆษณา เว็บไซต์ของตนไปยังผู้ที่ไม่ได้บอกรับอีเมล์ ทำการโฆษณาเว็บของตนด้วย รูปแบบที่สร้างความรำคาญ เสียหายให้แก่ผู้อื่น หรือ การส่งสแปม เป็นต้น

  * เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเจาะระบบ การเผยแพร่ไวรัส หรือการเผยแพร่ใด ๆ ที่เป็นสิ่งผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมสร้างความวุ่นวาย และ ความเดือดร้อน ให้แก่ผู้อื่น

  * เว็บไซต์ที่มีการใช้งานสคริปต์ที่รบกวนการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ ทั้งความสามารถในการประมวล และหน่วยความจำเป็นจำนวนมากผิดปกติ ไม่ว่าทาง ใดทางหนึ่ง หากทาง chaiyoreadyweb.com ตรวจพบจะทำการระงับการใช้งานชั่วคราวจนกว่าจะได้รับการแก้ใขจากผู้ใช้บริการ และหากยังฝ่าฝืนอยู่ ทาง chaiyoreadyweb.com จะปิดเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการทันทีและไม่รับผิดชอบต่อความ เสียหายใดๆทั้งสิ้น

  * เว็บไซต์ที่ให้บริการ Free Email หรือเว็บไซต์ที่จัดแบ่งพื้นที่ย่อยของตนเอง เพื่อขายหรือให้บริการแก่เว็บไซต์อื่นๆ ที่ไม่ได้มีข้อตกลงกับทาง chaiyoreadyweb.com

  * เว็บไซต์อื่นๆ ที่ทาง chaiyoreadyweb.com พิจารณาว่าไม่เหมาะสม

  chaiyoreadyweb.com ขอสงวนสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าผู้ใช้บริการ มีการกระทำที่ขัดต่อนโยบาย การใช้บริการดังที่กล่าวมาข้างต้น chaiyoreadyweb.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาว่าสิ่งที่ผู้ใช้บริการกระทำนั้นเป็นการผิดกฏระเบียบข้อบังคับหรือไม่

 9. chaiyoreadyweb.com จะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหายแก่ เว็บไซต์ต่างๆ ที่เกิดขึ่นไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม เช่น ผู้ใช้บริการเผลอลบข้อมูลของตนเอง เป็นต้น
 10. หาก chaiyoreadyweb.com ได้รับการร้องเรียน ร้องขอ หรือพบเหตุอันไม่ชอบมาพากล chaiyoreadyweb.com สงวนสิทธิ์ที่จะทำการยกเลิก หรือระงับการ ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการนั้นๆ เป็นการชั่วคราวเพื่อ ทำการสอบสวน และตรวจสอบหาสาเหตุของมูลเหตุนั้นๆ
 11. chaiyoreadyweb.com มีสิทธิยกเลิกให้บริการทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ หากผู้ใช้บริการใช้ บัครเครดิต ปลอม หรือขโมยมาโดยไม่ได้รับ อนุญาติจาก เจ้า ของบัตรในการซื้อบริการ
 12. chaiyoreadyweb.com สงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก เมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่บ้านเมือง
 13. chaiyoreadyweb.com ขอสงวนสิทธิ์ ในการบริหารโลโก้ของ chaiyoreadyweb.com ในเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ แต่เพียงผู้เดียว
 14. ข้อมูลเนื้อหา และการ ออกแบบเว็บไซต์ ต่างๆที่ chaiyoreadyweb.com เป็นผู้จัดทำขึ้น บริษัทฯ ขอ สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้ ผู้ใช้บริการคัดลอก ทำซ้ำ หรือ นำไปใช้ที่อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็น ลายลักษณ์อักษร
 15. chaiyoreadyweb.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า